SİTE KULLANIM ŞARTLARI ( Üyelik Sözleşmesi )

 

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Haseki Sultan mah. Ahmet Hikmet sk. no: 39 d:8 Fındıkzade / İstanbul adresindeki www.webenfo.com (Müslüm ÇEN) firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 


 

ENGLISH VERSION 

 

Site terms of use ( membership agreement )

 

Before using our website, please use these ‘please carefully read the terms of use of the site.

Customers who are shopping site and shopping uses this assumes that you accept all of the following conditions:

All pages and the web pages on our website ("site")  Haseki Sultan mah. Ahmet Hikmet sk. no: 39 d:8 Fındıkzade / İstanbul  www.webenfo.com (Muslim CEN) of the company (the company) is the property of and is owned and operated by them. You (the "user") when using all the services that are offered on the site, you are subject to the following terms, and use it to continue to benefit from the service site; that you are connected to the right to sign the contract in accordance with the laws, authority, and legal driver's license that you are over 18 years of age and have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by the terms written in the contract.

This Agreement and the rights and obligations of the parties related to the subject of the contract site and accepting this agreement the rights and obligations of the parties mentioned in loads of complete, accurate, timely, requested in terms of this agreement declare that they would bring in.

1. RESPONSIBILITIES

a.Companies, prices, and reserves the right to make changes to the products and services offered.

b.The company would benefit of the members agree that the technical failures outside of the contractual services.

c.The use of the site or the user won't find them reverse engineer the source code of, or otherwise for the purpose of obtaining, whether there is any other process, and 3. In the eyes of the people that will be responsible for any damages, civil and criminal about how to process accepts.

d.The activities of the user within the site, or any portion of the site contrary to morality and custom in communications against the law, 3. The rights of people to be offensive, misleading, offensive, obscene, pornographic, personal rights, violating copyright violation, will produce content that promotes illegal activities, agrees not to share. Otherwise, the damage itself is fully responsible, and in this case, the ‘site’ of this type accounts officials may suspend, terminate, reserve the right to legal process. For this reason, the activity of judicial authorities, or requests to disclose information about user accounts reserves.

e.Each of its relationships with other site members or third parties own responsibility.

2. Intellectual Property Rights

2.1. Contained in this Site, title, business name, trademark, patent, logo, design, information, and methods, such as all intellectual property rights registered or unregistered and operated by an account of the site owner, or belong to the specified person concerned, is protected under national and international law. Visit this site to benefit from the services on this site or in question does not grant you any rights in intellectual property rights.

2.2. The information in the site in any way reproduced, republished, copied, shall be provided to and/or may not be transferred. A part or whole of the site cannot be used without permission on another website.

3. Confidential Information

3.1. The company, the personal information users provide through the site 3. Parties will not disclose. This personal information a person's name, address, phone number, cell phone, e-mail address of the user, such as include any other information to identify, and briefly, ‘confidential information’ will be referred to as.

3.2. The user only promotion, advertising, campaign, promotion, advertisement, etc. limited to be used within the scope of marketing activities, the company's own communication, which is the owner of the site of your portfolio status and demographic information, its subsidiaries or affiliates agrees to provide consent for you to share with the group companies. This personal information within the company to determine a customer profile, customer profile and promotion campaigns in order to deliver in accordance with and carry out statistical studies can be used.

3.3. Confidential information, however, this information upon request of public authorities duly and in accordance with the provisions of the applicable mandatory legislation, it is mandatory to have made the official announcement in situations where we may disclose to the official authorities.

4. Give the warranty: to the full extent of the applicable law CLAUSE of this agreement will be valid. THE SERVICES OFFERED BY THE FIRM "AS IS” AND "AS IS” AND ARE PROVIDED ON THE BASIS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE RELATING TO THE SERVICE OR APPLICATION (INCLUDING ALL INFORMATION CONTAINED IN THESE) KIND, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE OF A NATURE THAT DOES NOT MAKE NO WARRANTY.

5. Registration and security

User with accurate, complete, and updated registration information is obliged to provide. Otherwise, this Agreement and the account will be closed without informing the user will be considered a breach of.

User, site and third party sites are responsible for the safety of your password and account. Data losses and security breaches, or otherwise damage will occur to the hardware and devices from the company will not be held responsible.

6. Force Majeure

Is not under the control of the parties; natural disasters, fire, explosions, civil wars, wars, riots, civil commotion, declaration of mobilization, strike, lockout and epidemics, infrastructure and internet failures, power outages due to reasons such as (in conjunction below, "force majeure” shall be referred to as.) if performance becomes unacceptable because of contractual obligations by the parties, the parties will not be responsible for this. In this period, the rights and obligations of the parties arising from this contract shall be suspended.

7. The integrity and applicability of the contract

One of the terms of this agreement, fully or partially if it becomes invalid, the remainder of the agreement remains valid.

8. Amendments To Convention

The company and the services offered on the site at any time may change the terms of this agreement, partially or completely. Changes will be effective upon posting on the site. It is the responsibility of the user to follow the changes. The user is deemed to have accepted such changes by continuing to benefit from the services offered.

9. Notification

All notices to be sent to the parties relating to this contract, the company's known e.e mail address of the user and are indicated in the form of membership.mail address will be made through. As a member of the user address specified notification that the address is valid, it would notify the other party in writing within 5 days in case of change, otherwise this would be regarded as valid notification address accepts that.

10. Evidence Of Contract

Any disputes that may arise between the parties relating to this contract for processes of parties in the books, records and documents and computer records and fax records 6100) in accordance with the Civil Procedure Law shall be accepted as evidence on this record, and the user acknowledges that he will not appeal.

11. Settlement Of Disputes

Any dispute which may arise out of the interpretation or implementation of this agreement in the resolution of Istanbul (Center) Courts and execution offices.